Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden VoetbalTV

 

Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op de diensten van VoetbalTV B.V. (hierna: “VoetbalTV”), waaronder de toegang tot en gebruik van de websites www.voetbaltv.nl en/of analyse.voetbaltv.nl (“Website“) en de mobiele applicatie VoetbalTV-app (“App“). Via deze App en de Website kunnen zowel leden van de KNVB als toeschouwers (niet voor de Website analyse.voetbaltv.nl), door middel van het aanmaken van een gebruikersnaam en wachtwoord (“Account“), toegang krijgen tot het platform van VoetbalTV (“Platform“). De Website, App, Platform en Account zijn eigendom van VoetbalTV. VoetbalTV is een samenwerking tussen de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (hierna: “KNVB”) en Talpa Network B.V. (hierna: “Talpa Network”). Vragen over deze gebruiksvoorwaarden kun je stellen via info@voetbaltv.nl.

 

Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in deze gebruiksvoorwaarden staan. Door daar op te klikken, word je direct naar het desbetreffende onderwerp geleid.

1. Definities

VoetbalTV hanteert in deze gebruiksvoorwaarden de onderstaande definities, die in deze gebruiksvoorwaarden met hoofdletter worden geschreven:

 

Account Het Ledenaccount en het Toeschouwersaccount.
Analysetool Het platform dat te bereiken is via de Website (analyse.voetbaltv.nl), om wedstrijden te analyseren.
App De mobiele applicatie van VoetbalTV,namelijk de VoetbalTV-app.
Content De Gebruikerscontent en VoetbalTV Content gezamenlijk.
Gebruikerscontent Informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, reacties, tags en/of andere content die een gebruiker via de Website/een website, App en/of Account op enigerlei wijze aanlevert, danwel uploadt op het Platform.
Gebruiksvoorwaarden Deze gebruiksvoorwaarden voor VoetbalTV.
Intellectuele Eigendomsrechten Alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot octrooirechten, auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten, handelsnamen, domeinnamen, goodwill, modellenrechten en databankrechten.
KNVB De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond.
Ledenaccount Het abonnement waarmee door leden van de KNVB, toegang wordt verkregen tot het Platform.
Persoonsgegeven(s) of Gegevens Elk gegeven betreffende een geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van artikel 4 Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Platform Dit VoetbalTV platform, dat te bereiken is via de Website en/of de App.
Privacy- en Cookiebeleid Het privacy- en cookiebeleid van VoetbalTV.
Reportage Door de redactie van VoetbalTV gemaakte VoetbalTV Content.
Talpa Network Talpa Network B.V., handelend onder de naam Talpa Network.
Teaser Een verkorte versie van de VoetbalTV Content, welke toegankelijk is via de App en/of de Website zonder dat daarvoor een Account nodig is. De Teaser kan bestaan uit (gedeeltes van) live wedstrijden, samenvattingen, Reportages en hoogtepunten.
Toeschouwersaccount Het abonnement waarmee door niet-leden van de KNVB, toegang wordt verkregen tot het Platform.
VoetbalTV Content Door VoetbalTV beschikbaar gestelde content op het Platform, bijvoorbeeld analyses, Teasers, Reportages of beeldopnamen van (onderdelen van) (amateur)-voetbalwedstrijden die door VoetbalTV of door de camerateams van de redactie (van VoetbalTV) zijn gemaakt. Deze content kan zowel live als on demand beschikbaar worden gesteld op het Platform.
VoetbalTV Dienst Het Account, de App, het Platform en de Website gezamenlijk.
Website De website www.voetbaltv.nl en/of de website analyse.voetbaltv.nl (van VoetbalTV).
2. Toepasselijkheid

2.1 In het kader van het gebruik van de VoetbalTV Dienst worden Persoonsgegevens verwerkt door VoetbalTV. Indien je via de VoetbalTV Dienst Persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld je naam en/of e-mailadres, is het Privacy- en Cookiebeleid van VoetbalTV daarop van toepassing. Als via de Website of App kan worden deelgenomen aan (promotionele) acties, kunnen daarop eveneens aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

2.2 VoetbalTV kan jouw Gegevens delen met de KNVB en/of Talpa Network. Voor de uitwisseling van deze Persoonsgegevens met KNVB en Talpa Network zal jouw toestemming worden gevraagd, wat nader is uitgewerkt in het Privacy- en Cookiebeleid van VoetbalTV en waardoor tevens het privacy- en cookiebeleid van de KNVB en/of Talpa Network van toepassing kan zijn. Indien je de toestemming voor het delen van jouw Gegevens met de KNVB en Talpa Network niet verleent, is VoetbalTV gerechtigd om de toegang tot de VoetbalTV Dienst (tijdelijk) te beëindigen respectievelijk op te schorten, totdat je de desbetreffende toestemming hebt verleend. Wij raden je aan het Privacy- en Cookiebeleid van VoetbalTV en het privacy- en cookiebeleid van de KNVB en Talpa Network goed te lezen voordat je jouw Gegevens aan ons verstrekt.

2.3 Indien de Website en App gebruik maken van diensten van derden, kunnen tevens (algemene en/of gebruiks-)voorwaarden en/of een privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing zijn. VoetbalTV is niet verantwoordelijk voor de diensten en/of het privacy- en cookiebeleid van derden en verwijst hiervoor naar de voorwaarden en verklaringen die deze partijen op hun eigen websites of applicaties daarover geven. Let op dat deze voorwaarden en verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. VoetbalTV heeft daarop geen invloed.

2.4 VoetbalTV kan je ten behoeve van het gebruik van het Platform (eventueel op jou afgestemde) communicatie versturen zoals gebruikersinformatie, serviceberichten, functionele mailingen, pushnotificaties en in-app messaging voor onze dienstverlening;

2.5 VoetbalTV kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Op jouw gebruik van de VoetbalTV Dienst zijn steeds de op dat moment geldende Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Wij verzoeken jou deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren.

3. Gebruik van de Website en App

3.1 Op de Website en App van VoetbalTV kun je informatie vinden over de producten en diensten van VoetbalTV. Ook kun je via de Website en/of de App een Account aanmaken. Indien jij via de Website en/of de App een Account aanmaakt, bescherm jouw gebruikersnaam en wachtwoord dan steeds zorgvuldig. Verstrek deze Gegevens nooit aan anderen. Je bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw Account. Zorg er steeds voor dat jouw Gegevens correct en up-to-date zijn. Zodra je het vermoeden hebt dat een ander in het bezit is van deze gegevens, laat het ons dan onmiddellijk weten via privacy@voetbaltv.nl.

3.2 Indien je een Account hebt aangemaakt, kun je Gebruikerscontent uploaden en/of plaatsen op de Website en/of App. Deze Gebruikerscontent zal in geen geval illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische en/of discriminerende) inhoud bevatten of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer of rechten van derden. Bovendien garandeer je dat je geen (computer)virussen zult introduceren dan wel verspreiden via de VoetbalTV Dienst of andere acties zult ondernemen die enige functionaliteit van de VoetbalTV Dienst zouden kunnen aantasten en/of inbreuk zouden kunnen maken op de beveiliging van de VoetbalTV Dienst. Het is voor VoetbalTV niet mogelijk om de Gebruikerscontent vooraf te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

3.3 Indien je een Account hebt aangemaakt, heb je toegang tot de Content (tenzij het gaat om Teasers die ook zonder Account toegankelijk zijn). De Content is en blijft in eigendom van VoetbalTV. Er worden op grond van deze Gebruiksvoorwaarden geen (eigendoms)rechten met betrekking tot de Content aan de gebruikers verleend. Het is (derhalve) niet toegestaan deze Content te verkopen of anderszins te verspreiden aan derden, dan wel daar anderszins misbruik van het maken. Het is wel toegestaan de Content te bewerken, in te korten of te wijzigen voor zover dit plaatsvindt op en voor het Platform en geen inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacy- en Cookiebeleid.

3.4 Wij behouden ons het recht voor de Content op elk moment in te korten, te bewerken, te wijzigen en/of te verwijderen, al dan niet op basis van de de notice and takedown-procedure indien daartoe naar mening van VoetbalTV aanleiding is. VoetbalTV behoudt zich het recht voor om jouw Account (bij de App en/of de Website) op ieder moment te deactiveren, indien VoetbalTV daartoe aanleiding ziet.

4. Intellectuele Eigendomsrechten

4.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud en vormgeving van de) VoetbalTV Dienst, waaronder de onderliggende software, afbeeldingen en Content, berusten uitsluitend en exclusief bij VoetbalTV en/of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VoetbalTV is het niet toegestaan om (delen van) de VoetbalTV Dienst te kopiëren en/of de Intellectuele Eigendomsrechten van VoetbalTV te gebruiken. Tevens is het niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VoetbalTV de VoetbalTV Dienst te framen (opnemen in een andere website).

4.2 Door het insturen, aanleveren of uploaden van jouw Gebruikerscontent, worden de Intellectuele Eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop overgedragen aan VoetbalTV zonder dat VoetbalTV jou daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Voor zover voor deze overdracht nog een nadere akte is vereist, zal jij daartoe op eerste verzoek van VoetbalTV alle medewerking verlenen. Voor zover de overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op Gebruikerscontent niet mogelijk is, verstrek je hierbij aan VoetbalTV een niet herroepbare, kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie voor elk gebruik van de Gebruikerscontent in alle huidige en toekomstige media. Je doet hierbij tegenover VoetbalTV afstand van alle eventuele aan jou toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het overdragen, dan wel het in licentie geven van jouw Gebruikerscontent, is VoetbalTV bevoegd jouw Gebruikerscontent wereldwijd, eeuwigdurend, onbeperkt te gebruiken en te (laten) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder via social media en websites. Ook garandeer je dat jouw Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en wordt VoetbalTV door jou gevrijwaard voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het aanleveren van Gebruikerscontent. In het geval dat jouw Gebruikerscontent een derde herkenbaar in beeld en/of geschrift weergeeft, garandeer je ons dat je (indien vereist) tevens de toestemming van deze derde hebt verworven en (indien vereist) vrijwaar je ons tegen aanspraken dienaangaande.

4.3 Indien je gebruik maakt van de VoetbalTV Dienst zal je de naam en reputatie van VoetbalTV, de KNVB en/of Talpa Network te allen tijde in acht nemen en er voor zorgdragen dat jouw gebruik van de VoetbalTV Dienst op geen enkele wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van VoetbalTV, de KNVB en/of Talpa Network.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De VoetbalTV Dienst is met de grootste zorg samengesteld. VoetbalTV kan echter niet garanderen dat de VoetbalTV Dienst altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. VoetbalTV behoudt zich het recht voor de VoetbalTV Dienst (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat jij daar enige rechten aan kunt ontlenen en zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van enige schade.

5.2 Daarnaast behoudt VoetbalTV zich het recht voor het uitzenden van (live) Content op/via de VoetbalTV Dienst op ieder moment tijdelijk of permanent te staken, dan wel reeds geplaatste (on demand beschikbare) Content (tijdelijk) te verwijderen en/of aan te passen, zonder dat jij daaraan enige rechten kunt ontlenen en zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van enige schade.

5.3 VoetbalTV is niet gehouden tot vervanging of het beschikbaar stellen van een andere VoetbalTV Dienst (of een onderdeel daarvan) indien de VoetbalTV Dienst (of een onderdeel daarvan) (onaangekondigd) tijdelijk of permanent gestaakt is. VoetbalTV is evenmin gehouden tot het maken van back-up kopieën van Gegevens die opgeslagen zijn door jou op de VoetbalTV Dienst. VoetbalTV is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, Content en/of andere materialen of uitingen die jij en/of derden via de VoetbalTV Dienst plaatst of verschaft. VoetbalTV behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, Content en/of andere materialen of uitingen te verwijderen die op de VoetbalTV Dienst wordt geplaatst.

5.4 VoetbalTV, noch enige van haar directeuren, werknemers, gelieerde organisaties of andere vertegenwoordigers, is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel die voortvloeit uit het gebruik van de VoetbalTV Dienst of andere websites of (social) media waarnaar wordt verwezen door middel van bijvoorbeeld hyperlinks.

5.5 De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van VoetbalTV.

5.6 Onverminderd hetgeen elders in deze Gebruiksvoorwaarden is bepaald, wordt VoetbalTV door jou gevrijwaard voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van jouw gebruik van de VoetbalTV Dienst, het door jou niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens VoetbalTV, een andere gebruiker van de VoetbalTV Dienst dan wel een derde. Hiervoor dien je aan VoetbalTV alle schade en kosten te vergoeden die VoetbalTV als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

6. Overdracht

VoetbalTV heeft het recht de VoetbalTV Dienst (gedeeltelijk) over te dragen aan een aan VoetbalTV gelieerde onderneming. Ook heeft VoetbalTV het recht de VoetbalTV Dienst (gedeeltelijk) over te dragen aan een niet aan VoetbalTV gelieerde onderneming. In alle gevallen behoudt VoetbalTV het recht een eigen kopie van de VoetbalTV Dienst te behouden en te gebruiken. In geval van een (gedeeltelijke) overdracht aan een niet aan VoetbalTV gelieerde onderneming, zal hiervan via de VoetbalTV Dienst melding worden gemaakt.

7. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

7.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Deze Gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan jouw wettelijke rechten als consument.

7.3 Eventuele geschillen over deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter van de rechtbank Midden-Nederland, regio Utrecht, die naar Nederlands recht bevoegd is.

7.4 Mocht een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden door een daartoe bevoegde rechter nietig worden bevonden, dan blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

8. Wijzigingen

8.1 VoetbalTV is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. In geval van wezenlijke wijzigingen of aanvullingen is de gebruiker gerechtigd zijn verbintenis met VoetbalTV zoals vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden te beëindigen.

8.2 Eerste versie van de gebruiksvoorwaarden VoetbalTV: 31 augustus 2018.

8.3 Tweede versie van de gebruiksvoorwaarden VoetbalTV: 25 januari 2020.

 

Heb je vragen OF KLACHTEN?

Stuur een email naar info@voetbaltv.nl